ĐỒNG NGHIỆP

PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN

ĐÀO THỊ NGA

Bộ phận:QC hoàn thành

Vị trí: tổ phó

NGUYỄN THỊ THẢO

Bộ phận:Chuyền 11

Vị trí:Tổ trưởng

TRẦN LÊ NGUYÊN THÙY NGỌC

Bộ phận:May ví

Vị trí: Tổ trưởng

NGUYỄN ĐỨC PHÚ

Bộ phận: Packing

Vị trí:Đóng gói

TRẦN THỊ THÙY TRINH

Bộ phận:Chuyền 14

Vị trí:tổ trưởng

HUỲNH THỊ MỸ

Bộ phận:Chuyền may 3

Vị trí:công nhân may

NGUYỄN NGỌC DUY

Bộ phận:Cơ điện

Vị trí:Bảo trì, sửa chữa máy may

NGUYỄN VĂN NINH

Bộ phận: Cắt

Vị trí: Nhân viên bào gọt

Nguyễn Thị Vy

Bộ phận: Kho

Vị trí: thống kê nguyên vật liệu

Nguyễn Thị Minh Thạnh

Bộ phận: QC Cắt

Vị trí: Kiểm tra chất lượng nguyên liệu

THỰC TẬP SINH VỀ NƯỚC

NGUYỄN THỊ THẢO

Bộ phận:Chuyền 11

Vị trí:Tổ trưởng

TRẦN LÊ NGUYÊN THÙY NGỌC

Bộ phận:May ví

Vị trí: Tổ trưởng

Văn Thị Huệ

Bộ phận: Phòng mẫu

Vị trí: tổ phó may mẫu

NGUYỄN THỊ MINH LY

Bộ phận: Quản lý sản xuất

Vị trí: Quản lý các chuyền may

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Bộ phận: Phòng mẫu

Vị trí: Tổ trưởng may mẫu